Reglement lotenlening KTC Issera vzw

 1. De lening wordt uitgegeven door KTC Issera vzw, met zetel te 8620 Nieuwpoort, Astridpark 6 en ondernemingsnummer 0405.309.847.
 2. De lening wordt uitgegeven door middel van 200 loten van elk 1.000 euro. Een persoon kan meerdere loten aankopen.
 3. De intekenperiode voor de lening loopt tot en met 14 mei 2021 maar kan vervroegd afgesloten worden bij over-intekening.
 4. De inschrijver verbindt zich er toe het nominale bedrag van € 1.000 per lot over te maken op bankrekeningnummer IBAN BE66 0017 5516 1143 op naam van KTC Issera vzw, ten laatste op 14 mei 2021. Het lot wordt pas ingeschreven in het lotenregister wanneer de leningsovereenkomst is ondertekend en de betaling van het lot ontvangen is door KTC Issera vzw. Elk van de loten is genummerd en wordt ingeschreven op naam, adres en bankrekeningnummer van de inschrijver. Het register met alle ingeschreven loten wordt bijgehouden door KTC Issera vzw en jaarlijks aangepast in functie van de uitlotingen.
 5. Door het kopen van een lot gaat de inschrijver akkoord met dit reglement.
 6. De looptijd bedraagt maximaal 20 jaar te rekenen vanaf 14 mei 2021. Vanaf het jaar 2025 zullen er jaarlijks op de Algemene Vergadering van KTC Issera vzw een aantal loten worden getrokken en deze zullen in de maand mei van dat jaar uitbetaald worden. Ten laatste in mei 2041 worden de laatste loten uitbetaald.
 7. Het geld dat opgehaald wordt via deze lening wordt gebruikt voor de financiering van de bouw van een tennis indoorhal met aanpalend clubhuis. Het terrein is in erfpacht ter beschikking gesteld door Stad Nieuwpoort.
 8. Loten kunnen overgedragen worden. Bij overdracht dient de oorspronkelijke bezitter KTC Issera vzw op de hoogte te brengen van de naam, adres en bankrekeningnummer van de nieuwe bezitter via een email aan penningmeester@issera.be.
 9. De lening draagt een vaste jaarlijkse interest van 2,5%. Hierop is een roerende voorheffing van 30% van toepassing.
 10. De jaarlijkse interest loopt zolang de lening niet uitgeloot is en wordt betaald in de maand mei van elk jaar via bankoverschrijving.
 11. De uitbetaling van de loten en de interest zal gebeuren via bankoverschrijving op het rekeningnummer dat de inschrijver heeft opgegeven. Een lot wordt geschrapt uit het lotenregister na uitloting en terugbetaling.
 12. KTC Issera vzw zal voor elke inschrijver een boom schenken aan Stad Nieuwpoort voor de vergroening van de gemeente.
 13. De inschrijvers van de loten hebben de mogelijkheid om af te zien van uitbetaling van het lot. De waarde van dit lot wordt dan geschonken aan KTC Issera vzw. Het afzien van de uitbetaling van het lot is onherroepelijk. Het desbetreffende lot zal dan niet meer kunnen getrokken worden in een loting.
 14. De opvolging en het beheer van de lening gebeurt door de raad van bestuur van de KTC Issera vzw.
 15. De raad van Bestuur van KTC Issera vzw heeft beslissingsbevoegdheid over alle gevallen of situaties die zich in dit kader voordoen.

 

Dit reglement downloaden? Dat kan hier.